LEO-NOVA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

________________________________________________________

 

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük. Az adatkezelő a jelen tájékoztatóval az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja Önt tájékoztatni az adatkezelésről a GDPR-nak való megfelelőségről. A jogi teljeskörűség okán az 1. pontban megjelölt honlapon közzéteszi jelen Adatkezelési tájékoztatót. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info. Törvény.), továbbá a GDRP alapján, figyelembe véve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bit.) rendelkezéseit, az alábbi tájékoztatás nyújtása szükséges az Ön, mint Érintett részére:

 

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 

Az adatkezelő neve: LEO-NOVA Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság székhelye: 4031 Debrecen, Vasútoldal utca 29/B.

Cégjegyzékszáma: 09-09-031505

Adószáma: 27890567-1-09

E-mail címe: leonovakft@gmail.com

Honlap: https://www.leonova.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/leonova.hu/

Instagram oldal: https://www.instagram.com/leo_nova_szakacsildiko

LinkedIn oldal: https://www.linkedin.com/

(a továbbiakban: adatkezelő)

 

 1. Általános fogalmak

 

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • ügyfél: az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy vagy az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás munkavállalója vagy közreműködő partnere;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok vélet- len vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik a adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, beleértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 • biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosító, a biztosításközvetítő és a viszontbiztosító a biztosított által bármilyen formában megadott személyes adatot – ideértve az egészségügyi állapotra vonatkozó személyes adatot is – biztosítási titokként kezeli és dolgozza fel. Ezen adatok mind a fennálló, mind a már megszűnt biztosítási szerződések esetén biztosítási titoknak minősülnek. Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi adatok: a biztosító ügyfelének személyes adatai, a biztosított vagyontárgy és annak értéke, a biztosítási összeg, élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok, a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje, a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmé
 • közvetlen üzletszerzés – direkt marketing -: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eütv.)
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény)
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (Távért. tv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról (Kit.)

 

 1. A társaságunk adatkezeléseinek felsorolása és célja

 

Üzletszerzési célú adatkezelések és adattovábbítások

Társaságunk üzletszerzési célú tevékenységének minősül minden olyan tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével, továbbá álláslehetőségek ismertetésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére. Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez:

–  egyes online felületeken megjelenített tesztek, kalkulátorok, információs tartalmak létrehozása

–  biztosítási, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések

–  álláslehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatások, tesztek, felmérések

–  egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében

– elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében, amely tevékenységek Facebook, Instagram, LinkedIn, valamint elektronikus levelezés útján történik.

 

Társaságáunk üzletszerési célú – direkt marketing – megkeresést az Ön kifejezett hozzájárulása alapján végez.

A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen:

–  név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, születési dátum,Facebook, Messenger elérhetőség, Instagram elérhetőség, LinkedIn elérhetőség

 

Az adatok kezelésének a célja az, hogy társaságunk – akár közvetlenül, akár a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei útján – az érintett számára érdekes témában üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján. Ha a kapcsolatfelvétel a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló partner útján történik, akkor az érintettet előzetesen tájékoztatjuk az adatok továbbításának a tényéről, céljáról és a partner személyéről, aki/amely az adattovábbítás címzettje.

Az adatok jogalapja az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, online felületek tartalmazzák.

Az üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását az Érintett visszavonhatja a Társaság 1. pontban megjelölt elektronikus levezelési címére megküldött nyilatkozat útján.

 

A szerződéskötést megelőző adatkezelések

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok

A kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési neve, születési hely, idő, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, azonosító okmány típusa és száma, lakcímkártya száma. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a Társaságunk között létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése (Bit. 4. § (1) bek. 5. pont).

 

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: név….az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. Társaságunk az Érintettel elsősorban telefonon vagy e-mail rendszeren tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes,és hozzájáruláson alapuló, azonban ha az Érintett nem adja meg a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen adatait, a szerződés a Társaságunk és az érintett között nem jön létre.

 

A megkötni kívánt biztosításra vonatkozó adatok.

Társaságunk kezeli az érintett által megkötni kívánt biztosítás típusára vonatkozó adatokat, a biztosított tárgyra, és a biztosítási feltételekre vonatkozó adatokat. Az adatkör a Társaságunk által közvetített biztosításokat nyújtó biztosítóktól függ. Az adatok megadása önkéntes és hozzájáruláson alapuló, ugyanakkor bizonyos adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy egyes biztosítások, vagy egyes kedvezmények nem lesznek elérhetőek az Érintett számára. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg vagy az érintett és a Társaságunk között létrejött szerződés az alapja, valamint jogszabály rendelkezése (Bit. szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései). Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező, figyelemmel arra, hogy enélkül Társaságunknak nincs módja biztosításközveítésre.

A különleges adat kezelése minden esetben az adott biztosítást nyújtó biztosító elvárása alapján történik. Amennyiben az Érintett az adott biztosításhoz szükséges különleges adatot nem adja meg, előfordulhat, hogy a biztosítás nem köthető meg, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel köthető meg. Figyelemmel arra, hogy a különleges adatot minden esetben a közvetített biztosítást nyújtó biztosító kéri, az adatkezelésre a biztosító rendelkezései az irányadók.

Társaságunk egyben tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelési minősége mindaddig áll fent a biztosítási szerződésközvetítés körében, ameddig a szerződés megkötésre nem kerül, ugyanis a biztosítási szerződéskötés kezdetétől a biztosítási szerződés vonatkozásában a Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., Cg.01-10-041305) látja el az adatkezelési tevékenységi kört.

Szerződéses kapcsolatokon alapuló adatkezelések

Társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerei, munkavállalói és egyéb közreműködők adatait is kezeli ezen szerződések teljesítése céljából. Az érintett munkavállalók és közreműködők személyes adatait Társaságunk részben szerződött partnerétől kapja meg, részben magától a felhasználótól, online regisztráció során gyűjti be és tárolja adatbázisában: név, email cím, arcképes fotó, titkosított jelszó, telefonszám, irányítószám, Skype-cím, honlap, Facebook azonosító, a partner vállalkozáson belüli egyedi azonosító, IP cím.

 

Társaságunk honlapján lehetősége van az adott biztosítási szerződéssel kapcsolatban van elektronikus úton díjkalkulációt végezni, amelynek során a Társaságunk honlapjáról automatikusan a Generali Biztosító Zrt. honlapjára kerül átirányításra, így az ott megadott adatok körében az adatkezelő a Generali Biztosító Zrt., így a díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat Társaságunk nem kezeli.

 

A biztosítási szerződés megkötéséig terjedő időtartamban Társaságunknak átadott, Társaságunk által megismert személyes adatok, információkat illetően Társaságunk, mint adatkezelő folytat tevékenységet, míg az azt követő egyes megkötött biztosítási szerződések körében az adatkezelési tevékenységet a Generali Biztosító Zrt. látja el, így az adott és megkötött biztosítási szerződések kapcsán Társaságunk adatfeldolgozói minőségben van jelen, továbbiakban az adatkezelésre a Generali Biztosító Zrt. adatkezelési szabályzata az irányadó.

 

 1. Az adatkezelések jogalapjai

 

Adatkezelés megnevezése és célja Adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Adattárolás időtartama
Direkt marketing tárgyú megkeresések közlése GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása Az Érintett neve, postai levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig
Nem végleges ajánlattal kapcsolatos adatkezelés, amelynek célja a szerződéskötési folyamat lezárása és a szerződés megkötése GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása Az Érintett által a szerződéskötéshez megadott, rendelkezésre bocsátott adatok, a szerződés teljesítése során keletkező személyes adatok A szerződés hatályának fennállása alatt
Biztosítási kockázatok felmérése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – a biztosítási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés Az Érintett által a szerződéskötéshez megadott, rendelkezésre bocsátott adatok, a szerződés teljesítése során keletkező személyes adatok A biztosítási szerződés hatályának fennállása alatt
A biztosítási szerződésre vonatkozó ajánlat elutasítása GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása az Érintett által a szerződéskötéshez megadott személyes adatok, a biztosítási szerződés teljesítése során keletkező személyes adatok A biztosítási szerződés hatályának fennállása alatt
A biztosítási szerződés megkötése GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása az Érintett által a szerződéskötéshez megadott személyes adatok, a biztosítási szerződés teljesítése során keletkező személyes adatok A biztosítási szerződés hatályának fennállása alatt
Számviteli bizonylatok megőrzésér vonatkozó kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ szerinti kötelezettség A számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok A Számvtv. 189.§ szerinti 8 év.
Kapcsolattartás GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása Az Érintett által, szerződéskötést megelőzően megadott, rendelkezésre bocsátott adatok: érintett neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevélszolgáltatás GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása Az Érintett által a Társaság honlapján önkéntes feliratkozás útján megadott, rendelkezésre bocsátott adatok: érintett neve, elektronikus levelezési címe Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig
Toborzás GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása Az Érintett által a Társaság honlapján önkéntes feliratkozás útján megadott, rendelkezésre bocsátott adatok: érintett neve, elektronikus levelezési címe Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásától számított 18 hónapig
Sikertelen álláspályázat GDRPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az Érintett hozzájárulása Az Érintett által a Társaság elektronikus levelezési címére elküldött, megadott, rendelkezésre bocsátott adatok: érintett neve, elektronikus levelezési címe, páláyzat betöltésehez szükséges dokumentumok Azonnali megsemmisítés

 

 

 

 1. Egyéb adatkezelések

Az Érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

 

Toborzással kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 13. cikke alapján tájékoztatja az Érintettet személyes adatainak a toborzási kiválasztási folyamatokban történő adatkezeléséről.

A toborzási és kiválasztási folyamatokban, valamint a toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos hírlevelek, illetve meghívók küldésével kapcsolatban a Társaságunk kezeli az Ön személyes adatait.

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Társaságunk a „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott személyes adatait kezeli a Társaságunk, azaz

 • személyes azonosításra alkalmas adatait: név, születési hely, születési idő
 • elérhetőségét: név, lakcím, e-mailcím
 • képzettségre vonatkozó adatokat: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyelvtudásra vonatkozó információk
 • az eddigi szakmai előmenetelére vonatkozó adatokat: önéletrajz, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok, ajánlások má

A toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos hírlevelek, valamint meghívók küldéséhez, a „Jelentkezem a pozícióra” – ilyen fület csináljon az informatikuselnevezésű nyomtatványon megadott személyes adatai közül kizárólag az alábbiakat kezeljük:

 • személyes azonosításra alkalmas adatát: név,
 • elérhetőségét: e-mail cím.

 

 

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott adatokat toborzás, a leendő munkavállalóink kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata -összhangban a GDPR 6. cikk (1) a.) pontjával.

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott nevét és e-mail címét Társaságunk az Ön hozzájárulása esetén abból a célból is kezelheti, hogy Önt a jövőbeni karrierlehetőségekről, és a munkaerő felvételére vonatkozó releváns témákról hírlevél útján tájékoztathassa. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott nevét és e-mail címét a Társaságunk az Ön hozzájárulása esetén abból a célból is kezelheti, hogy Önnek a jövőben a toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos rendezvényekre meghívókat küldjön. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Ki fér hozzá az adatokhoz? Milyen személyes adatokhoz fér hozzá Milyen műveleteket végez
Társaságunk ügyvezetője név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok Felvételről szóló döntés meghozatala
Társaságunk ügyvezetője név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok Interjú vezetése
Társaságunk ügyvezetője név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok Önéletrajzok véleményezése, részvétel interjún
Társaságunk ügyvezetője név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek, bizonyítványok Önéletrajzok kezelése

 

 

 

Külső címzettek (A LEO-NOVA Kft.-n kívül)

Minőség (adatfeldolgozó, további adatkezelő) Név, elérhetőség Milyen személyes adatokhoz fér hozzá / milyen műveleteket végez / milyen időtartamra
Honlap üzemeltetője – adatfeldolgozó ? név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek / teljes hozzáférés a Társaság utasítása szerint / adatfeldolgozói szerződés fennállása alatt
Honlap karbantartója – adatfeldolgozó ? név, lakcím, telefonszám, születési hely és idő + önéletrajz adatai: képzettség, korábbi munkahelyek / teljes hozzáférés a Társaság utasítása szerint / adatfeldolgozói szerződés fennállása alatt

 

 

Továbbá, az alábbi esetekben kerül sor adattovábbításra külsős címzetteknek:

 • Jogszabály előírásai alapján, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve sor kerülhet a személyes adatok továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Sor kerülhet továbbá a személyes adatok továbbítására, illetve hozzáférhetővé tételére bírósági, hatósági, kormányzati megkeresésre is;
 • Jogi tanácsadónak, egyéb harmadik személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak, amennyiben ez a Társaság, azok munkavállalói, tagjai jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szüksé

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása :

 

-A toborzással,illetve hírlevelek, illetve meghívók küldésével kapcsolatban nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli címzett részére.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

 

A toborzás, hírlevelek, illetve meghívók küldésével összefüggő adatkezelés során nem kerül sor csak kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

 

A kezelt adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamai az alábbiak:

  Tárolás időtartama
Toborzás lefolytatása  
Sikeres pályázat esetén Személyes adatait a Társaság kizárólag munkaügyi nyilvántartás és ügyintézés céljából kezeli számítógépes adatbázisban, amely adatbázisban található személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkat a munkaviszony kezdetekor bocsátjuk az Ön rendelkezésére.
Sikertelen pályázat esetén Amennyiben Ön hozzájárul, a Társaságunk a sikertelen pályázatról való döntés kiértesítése után – a hozzájárulásától függően – adatait 18 hónapig tárolja, annak érdekében, hogy további álláslehetőségekkel felkeresse Önt.
Abban az estben, ha Ön nem járul hozzá, hogy a Társaságunk a „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott személyes adatait jövőbeni pályázati lehetőségek céljából tárolja, személyes adatai a pályázati döntésről szóló kiértesítés után haladéktalanul belül törlésre kerülnek.
Hírlevelek küldése A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott nevét és e-mail címét a Társaságunk mindaddig megőrzi, amíg Ön nem kéri annak törlését.
Meghívók küldése A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon megadott nevét és e-mail címét a Társaságunk mindaddig megőrzi, amíg Ön nem kéri annak törlését.

 

 

Személyes adat szolgáltatása a toborzási folyamatban való részvétel előfeltétele és az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon  ( név, irányítószám, születési dátum, email cím, telefonszám)megadott, illetve az ahhoz csatolt dokumentumokból eredő személyes adatok szükségesek a kiválasztási folyamatban a megfelelés eldöntése érdekében, továbbá annak érdekében – feltéve, hogy Ön ehhez hozzájárult-,hogy Önnek karrier célú hírleveleket küldjünk, valamint toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos rendezvényekre vonatkozóan meghívókat küldjünk. Adatainak, dokumentumainak beküldése nem kötelező, de adatai önkéntes beküldésével Ön tudomásul veszi, hogy ezen adatok nélkülözhetetlenek pályázata elbírálásához, ezek hiányában pályázatának elbírálása lehetetlenné válik, továbbá Ön részére nem tudunk karrier célú hírleveleket, valamint a toborzással, munkaerő felvétellel kapcsolatos rendezvényekre vonatkozóan meghívókat küldeni.

Amennyiben a „Jelentkezem a pozícióra” elnevezésű nyomtatványon kért adatokat nem adja meg, illetve a megjelölt dokumentumokat/igazolásokat nem csatolja, pályázatát azonnal töröljük rendszerünkből, ezáltal pályázata sikertelennek minősül.

 

Elektronikus úton kihírdetett álláspályázatok

Társaságunk által elektronikus úton kiírt pályázatok esetén, a pályázó önkéntes hozzájárulását adja az általa pályázatába belefoglalt személyes adatok kezelésére, amely önkéntes és hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozó információt a kiírt álláspályázat tájékoztatója tartalmazza.

 

Amennyiben Társaságunk az álláspályázatot a meghirdetett pályázat betöltését követően is tárolni kívánja, úgy a pályázó, mint Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban.

A hozzájáruló nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza minden esetben:

 1. a Társaság neve, képvisetére jogosult személy neve és elérhetősége;
 2. a személyes adatok kezelésének célja (későbbi megkeresés újból megnyíló pozíció betöltésére), illetve az adatkezelés jogalapja (hozzájáruláson alapuló);
 3. a személyes adatok tárolásának időtartama;
 4. az Érintett joga, hogy kérheti a Társaságtól a személyes adataihoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, azok törlését, vagy kezelésének korlátozását;
 5. az Érintettnek jogát ahhoz, hogy bármely időpontban jogosult visszavonni hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulásán alapuló adatkezelés jogszerűségét;
 6. a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát.

 

Társaságunk a pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó dokumentumokat, adathordózokat a pályázónak annak kérése esetén 30 napon belül visszaküldi, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázat során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában azonnal megsemmisíti, és a megsemmisítésről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

Munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelések

Társaságunk a vállalkozás munkavállalóinak személyes adatait A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) irányadó rendelkezései alapján kezeli és az Mt.-ben meghatározott módon tájékoztatja, a GDRP-ban foglalt adatkezelési alapelvek figyelembe vételével. Társaságunk a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókról, a részükre továbbított adatok köréről.

 

A Társasággal munkaviszonyban megvalósuló foglalkoztatás körben történő adatkezelés során az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

 1. szerződésen alapuló
 2. jogi kötelezettség teljesítésén alapuló
 3. jogos érdeken alapuló – amely jogalap fennállása esetén a Társaság érdekmérlegelési tesztet végez az alábbi tartalommal:
 • a Társaság jogos érdekének megnevezése
 • az Érintett és mely jogai sérülnek
 • érdekmérlegelés
 • milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz a Társaság, hogy az így gyűjtött személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

A Társaság az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési tesztet az munkavállaló részére hozzáférhetővé teszi a munkaszerződés mellékletként.

 

 

 

 1. Az Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférési jog – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítésbítéshez való jog – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) – Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelő egyebekben késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amelyvől azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását -hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén-
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre
 • a személyes adatokat az Európai Unió vagy a tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett törlési kérelmének az Adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre vonatkozó alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőhöz törlési kérelmet intéz az Érintett, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy a törlésre irányuló kérelem az Érintettől, mint jogosulttól származik -e, amely okán az Adatkezelő jogosult az Érintettől annak azonosítására szolgáló adatokat kérni, de olyan adatot nem, amelyet maga az Adatkezelő nem tart nyilván.

Amennyiben az Adatkezelőnek eleget kell tennie a beérkezett törlési kérelemnek, úgy megtesz mindent annak érdekében, hogy a személyes adat valamennyi adatbázisból törlése kerüljön. A törlésről az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, annak igazolása végett, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja, amely jegyzőkönyvet az Adatkezelő társaság képviseletére jogosult személy írja alá.

A törlési jegyzőkönyv tartalmazza az Érintett nevét, törölt személyes adattípust, valamint a törlés időpontját.

Továbbá az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettséggel tartozik valamennyi harmadik fél számára, akik részére az Érintett személyes adata továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;     b)  az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. c) társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 3. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatóság való jog – Ön kérheti, hogy társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonásához való jog – Ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tiltakozáshoz való jog – Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

Jogorvoslati jog – Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/ Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naig.hu

 

VII. A honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése
Társaságunknak a honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tar- talmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített információkat gyűjtsünk a honlap látogatottságáról, a látogatók- nak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről, illetve a látogatókhoz köthető, a Google által biztosított olyan adatokról, mint a látogató kora, neme, a látogatóhoz köthető földrajzi hely, a látogató érdeklődési köre, a böngésző típusa stb. A sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, kivéve, ha a látogató a Generali Online Szerződéskezelő rendszerbe be van jelentkezve. Ez esetben a látogató a megadott felhasználó neve alapján azonosítható. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: www. google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Regisztráció a Társaság honlapján

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, Messenger, Instagram, LinkedIn és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 5. A honlap használatának elemzése.

 

További személyes adatok tárolására és feldolgozására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha Ön ezeket az információkat részünkre megadta, pl. a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, vagy állásra való jelentkezés során.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztató elérhető. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

 

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 

 

VIII. Adatfeldolgozók

 

Társaságunk bérszámfejtés, szerver szolgáltatás, honlap üzemeltetés, üzletkötés céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók saját felelősségük körében nyújtanak garanciát a GDRP és a tagállami adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartására.

Az adatfeldolgozó a Társaság előzetes írásbeli eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem jogosult igénybe venni.

 

 1. 1. Tárhely szolgáltatás

[RACKFOREST KFT.].

Székhely: [1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.].

Weboldal: [https://rackforest.com]

 

 1. Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

 

 1. Hirdetések és céges oldal a Facebook, Messenger és Instagram vonatkozásában

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Írország

 

 1. Teljesítési segéd tevékenysége

Társaságunk működése folyamán teljesítési segédeket vesz igénybe külön szerződés alapján. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Menü